ಕನ್ನಡ Audio Books

CLASS 1-5

Pranigaligu Jeevavide

Pranigaligu Jeevavide.mp3

Buddhivanta Kumbara

Buddhivanta Kumbara.mp3

Tenali Rama Mattu Balaka

Tenali Rama Mattu Bekku.mp3

Toli mattu kokkare

ತೋಳ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕರೆ(Wolf and Stork).m4a

Karunalu ba belake 

Karunalu ba belake (poem).m4a

Kayakawe kailasa 

Kayakave Kailasa.m4a

male barali 

male barali (poem).m4a

manga mattu murkha mosale 

manga mattu murkha mosale.mp3

Madhavi mantri 

Medhavi Mantri.m4a

Murkha kalla 

murkha kalla.mp3

Rama's kingdom

Rama's Kingdom.mp3

simha mathe eli 

Simha mathe Eli-1 AETrim1680542195353.m4a

Toogi toogi margale 

toogi toogi maragale.mp3

Uadaya raga poem 

Uadaya raga (poem).m4a

Tappu uttara 

tappu uttara.m4a

CLASS 6-7

Karuneya Gelavu

Karuneya Gelavu.mp3

Appana Jeevana Patha

Appana Jeevana Patha.mp3

Kaayakave Kailasa

Kaayakave Kailasa.mp3

Kallana Neeti

Kallana Neeti.mp3

Medhavi Mantri

Medhavi Mantri.mp3

Praytnavillade Phalavilla

Prayatnavillade Phalavilla.mp3

Ibbara Jagala Mooraneyavanige Labha

Ibbara Jagala Mooraneyavanige Labha.mp3

Nijavada Snehitha

Nijavada Snehitha.mp3

Kumudala Hosa Kudalu

Kumudala Hosa Kudalu.mp3

Chikkavanige Doddatana

Chikkavanige Doddatana.mp3

Buddhi Kalitha Balaka

Buddhi Kalitha Balaka.mp3

Jambagara Hanate

Jambagara Hanate.mp3

Bhagvaan Buddha

ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ(Bhagavaan Buddha).mp3

Circus ane 

circus ane.m4a

circus na aanegalu 

circus na aanegalu.mp3

cricketiyana antima 

Cricketiyna anthima ghatta.m4a

duraseya illi 

duraseya illi.mp3

Hakkigalu poem 

hakkigalu (poem).m4a

Harida hakkigalu 

harida hakkigalu.mp3

Vinthanda vadi 

5.vithandavadi story k.m4a

Jyothiye agu jagakella 

Jyothiye agu jagakella (poem).m4a

CLASS 8-10

Tollu Gatti

Tollu Gatti.mp3

Maayamruga

Maayamruga.mp3

Mosalege Nariya Paatha

Mosalege Nariya Paatha.mp3

Thyagave Santhoshaa

Thyagave Santhoshaa.mp3

Anamadheya Desha Bhaktha

Anamadheya Desha Bhaktha.mp3

Maatina Mahatva

Maatina Mahatva.mp3

Jenu Tanda Soubhagya

Jenu Tanda Soubhagya.mp3

Maatina Mahatva

ಮಾತಿನ ಮಹತ್ವ (Maatina mahatva)

Vithandavadi story 

5.vithandavadi story k.m4a

appana jeevana pata 

6. appana jeevana pata story k.m4a

vastava poem 

20. vastava poem k.m4a

aane mattu galeyaru 

aane mattu geleyaru.mp3

Anveshane 

anveshane.mp3

Bachitiddu pararige 

bachitiddu pararige.m4a

Bannada tagadina 

Bannada tagadina (poem).m4a

Belagu jaava 

Belagu Jaava.m4a

Buddhana salahe 

Buddhana salahe (online-audio-converter.com).mp3

See more like this...

New books will be added to the package soon